Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním tohoto formuláře svobodně a dobrovolně souhlasíte se zpracováním osobních údajů, obsažených v tomto formuláři případně obsažených v přiložených dokumentech, níže uvedenými společnostmi, pro účel/y stanovené níže, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení GDPR“).

Tyto společnosti jsou společnými správci ve smyslu příslušných ustanovení GDPR a transparentním ujednáním mezi sebou vymezily své podíly na odpovědnosti za plnění povinností podle GDPR. Vaše osobní údaje mohou být v závislosti na konkrétním účelu zpracování předávány mezi následujícími společnostmi: Cleverlance Enterprise Solutions s.r.o., IČO 27408787 se sídlem Voctářova 2500/20a, Praha 8, 180 00, Cleverlance H2B s.r.o., IČO 28223756 se sídlem Tuřanka 1519/115a, Slatina, Brno, 627 00, Cleverlance Slovakia s.r.o., IČO 35942487 se sídlem Prievozská 1978/6, Bratislava, 821 09, Cleverlance Deutschland GmbH, ID číslo HRB 32267 se sídlem Eduard-Schopf-Allee 1a, D-28217 Brémy, Německo, KOMIX Digital, s.r.o., IČO 17222184, se sídlem Drtinova 467/2a, Praha, 150 00, KOMIX SK s.r.o., IČ 54590345, se sídlem Plynárenská 1, Bratislava, 821 09 a QINSHIFT ESPANA, S.L., ID číslo B72432248 se sídlem Calla Barcas 2, Planta 2, Edificio Época 46002 Valencie, Španělsko (dohromady dále jen „Správce“). Dále pak společnosti, patřící do skupiny Aricoma Group Holding a.s., IČ 17848601 Vinohradská 1511/230, Strašnice, 100 00 Praha.

Správce Vaše osobní údaje zpřístupní pouze oprávněným pracovníkům a spolupracujícím osobám či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaných se Správcem, případně dalším zpracovatelům, vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů. Správce je také v zákonem stanovených případech oprávněn, resp. povinen některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

Uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů a v něm obsažené zásady se vztahují na (i) zpracování osobních údajů prováděné Správcem během používání webových stránek www.cleverlance.com (ii) zpracování osobních údajů prováděné Správcem během komunikace s Vámi (iii) zpracování osobních údajů ze strany Správce během trvání obchodního vztahu (iv) zpracování osobních údajů při plnění právních povinností Správcem a na (v) zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Správce.

Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění povinnosti Správce je veškerá komunikace mezi Vámi a Správcem monitorována. Tímto také současně potvrzujete, že Vámi uvedené osobní údaje jsou pravdivé.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s nařízením GDPR budou všechny Vaše údaje uvedené v tomto formuláři, případně obsažené v přiložených dokumentech, zpracovávány výhradně pro Vámi odsouhlasené účely, mezi něž se řadí následující účely:

 • evidence Vaší osoby jakožto potenciálního zájemce o účast ve výběrovém řízení na pozici zaměstnance
 • uzavření obchodního vztahu s Vaší osobou
 • zasílání obchodních sdělení (informace o školeních, akcích a aktivitách Správce, pracovní nabídky) prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti
 • ochrana oprávněného zájmu (ochrana práv a právem chráněných zájmů Správce, například identifikace osob v prostorách recepce Správce, identifikace zákazníků, ochrana sítě proti poškozujícímu jednání nebo ochrana před zneužitím webové stránky, zaměstnanců, dodavatelů či zákazníků) v souladu s pravidly upravujícími podnikání nebo smluvní povinnosti.
 • Vámi poskytnuté sumarizované údaje mohou být použity Správcem pro statistické účely, a to výhradně pro vnitřní potřebu Správce. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které je Správce oprávněn zpracovávat na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

  Zpracovávané osobní údaje

  Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje, ke kterým byl udělen souhlas s jejich zpracováním, a to dle odsouhlaseného účelu zpracování. Může se jednat o osobní i citlivé údaje, vždy však takové, které jste jako subjekt údajů dobrovolně poskytl.

  Osobní údaje jsou Správcem zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází zejména pro účely plnění smluvního vztahu a nabízení či realizovaných služeb, ale např. také pro statistické účely.

  Vaše práva, jakožto subjektů údajů

  Osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány (např. zájemce o zaměstnání u Správce), jakožto subjekt údajů, má v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která vyplývají z právních předpisů, a která může kdykoliv uplatnit.

  Jedná se o právo:

  (i) na přístup k osobním údajům,
  (ii) na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů,
  (iii) vzít zpět svůj souhlas se zpracováním,
  (iv) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně,
  (v) na omezení zpracování osobních údajů,
  (vi) na přenositelnost údajů,
  (vii) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků,
  (viii) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, což je orgán, který na ochranu soukromí a osobních údajů dohlíží.

  • Právo na přístup k osobním údajům: Chcete-li vědět, jestli Správce zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup.
  • Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů: V případě, že si myslíte, že o Vás Správce zpracovává nepřesné či neúplné osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu a doplnění. Správce provede opravu či doplnění údajů bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.
  • Právo vzít zpět svůj souhlas se zpracováním: Souhlas se zpracováním osobních údajů, který udělil subjekt údajů Správci lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na e-mailovou adresu Správce: jobs@cleverlance.com, písemně, zasláním dopisu na adresu sídla Správce, nebo vyplněním formuláře na https://souhlasy.cleverlance.com/clvagree/unsubscribe.
  • Právo na výmaz: V případě, že požádáte o výmaz, Správce vymaže Vaše osobní údaje, pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, nebo (iv) odpadla zákonná povinnost ke zpracování stanovená právem Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy.
  • Právo na omezení zpracování osobních údajů: V případě, že požádáte o omezení zpracování, Správce osobní údaje znepřístupní, dočasně odstraní či uchovává anebo provedou jiné úkony zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon uplatněného práva.
  • Právo na přenositelnost údajů: V případě, že chcete, aby Správce osobní údaje, které o Vás v elektronické formě zpracovává na základě smlouvy nebo souhlasu, a které jste jí poskytl(a), předaly třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byly nepříznivě dotčeny práva a svobody jiných osob, Správce nebude moci Vaší žádosti vyhovět.
  • Právo vznést námitku: Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů Správce. V případě, že Správce neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmem nebo právy a svobodami zákazníka, zpracování na základě námitky, ukončí bez zbytečného odkladu.

  V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv jsme oprávněni za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítneme. O takovém postupu Vás budeme informovat.

  UPOZORNĚNÍ: S ohledem na specifický charakter některých činností Správce (činnost bankovním sektoru, TELCO a v rámci bezpečnosti dat) může být výkon některých práv subjektů údajů výrazně omezen (zejména pro případy zpracování osobních údajů týkajících se konkrétních projektů).

  Osobní údaje třetích osob

  Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí osobní údaje pracovníků, dodavatelů či klientů zákazníků a dalších fyzických osob, popř. jiné údaje třetích osob, které od Vás Správce obdrží, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije Správce za účelem uvedeným v souhlasu se zpracováním osobních údajů. Správce bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání tohoto souhlasu, smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem.

  Doba uchování osobních údajů

  Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelu a zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je Správce povinen jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste Správci ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

  Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po zde uvedenou dobu:

  Účel zpracování Doba uchování
  Plnění smlouvy a souvisejících právních povinností po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, případně po dobu stanovenou příslušným právním předpisem
  Evidence Vaší osoby jakožto potenciálního zájemce o účast ve výběrovém řízení na pozici zaměstnance po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, nejdéle však 10 let
  Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu se zvláštními právními předpisy*
  Ochrana oprávněného zájmu správců nebo třetích osob maximálně po dobu 10 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem

  * Správce je oprávněn zpracovávat Vaši e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních služeb a produktů (např. formou informačního bulletinu nebo newsletteru) v případě, že jste takové zasílání neodmítli.

  Další informace v souvislosti se zpracováním osobních údajů poskytuje osoba pověřená komunikací ve věci ochrany osobních údajů, manažer informační bezpečnosti na e-mailové adrese gdpr@cleverlance.com. V případě realizace práv se můžete obrátit se svým požadavkem písemně na adresu sídla Správce nebo e-mailem na job@cleverlance.com. Správce si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu subjektu údajů uplatňujícího výše uvedená práva.