Súhlas so spracovaním osobných údajov

Týmto súhlasím v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej dohromady len „GDPR“) so spracovaním svojich osobných údajov spoločnosťami:

Cleverlance Enterprise Solution s.r.o., so sídlom Voctářova 2500/20a, 180 00 Praha 8 , IČO 27408787, DIČ CZ27408787; Cleverlance H2B s.r.o., Tuřanka 115a, 627 00 Brno , IČO 282223756, DIČ CZ28223756; Cleverlance Slovakia s.r.o., so sídlom Prievozská 1978/6, Bratislava 821 09, IČO: 35 942 487, DIČ: SK2022031528; Cleverlance Deutschland GmbH, ID číslo HRB 32267, so sídlom Eduard-Schopf-Allee 1a, D-28217 Brémy, Německo; KOMIX Digital, s.r.o., IČO 17222184, DIČ CZ17222184, so sídlom Drtinova 467/2a, Praha, 150 00; KOMIX SK s.r.o., IČO 54590345, DIČ 212156659 so sídlom Plynárenská 1, Bratislava, 821 09; QINSHIFT ESPANA, S.L., ID číslo B72432248 so sídlom Calla Barcas 2, Planta 2, Edificio Época 46002 Valencie, Španielsko; (ďalej dohromady len „Správca“), pre účel stanovený nižšie. Ďalej potom spoločnosti, patriace do skupiny Aricoma Group Holding a.s., IČ 17848601 Vinohradská 1511/230, Strašnice, 100 00 Praha.

Beriem na vedomie, že tieto spoločnosti sú spoločným Správcom v zmysle príslušných ustanovení GDPR, a transparentným dohovormi medzi sebou vymedzili svoje podiely na zodpovednosti za plnenie povinností podľa GDPR.

Tento súhlas udeľujem pre všetky údaje obsiahnuté vo svojom životopise. Beriem na vedomie, že súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať spôsobom popísaným nižšie.

Ďalej beriem na vedomie, že uvedený súhlas so spracovaním osobných údajov a v ňom obsiahnuté zásady sa uplatňujú na (i) spracovanie osobných údajov vykonávané Správcom počas používania webových stránok www.cleverlance.com a www.sourceit.cz (ii) spracovanie osobných údajov vykonávané Správcom počas komunikácie so mnou ( iii) spracovanie osobných údajov zo strany Správca počas trvania obchodného vzťahu (iv) spracovanie osobných údajov pri plnení právnych povinností Správcom a na (v) spracovanie osobných údajov, ktoré je potrebné na účely ochrany oprávnených záujmov Správca.

Beriem na vedomie, že za účelom zvyšovania kvality služieb a uchovávanie záznamov o plnení povinnosti Správca je všetka komunikácia medzi mnou a Správcom monitorovaná.

Týmto tiež súčasne potvrdzujem, že osobné údaje v zaslanom životopise sú pravdivé. Tento súhlas udeľujem slobodne a dobrovoľne.

Spracovávané osobné údaje

Súhlasím s tým, že správca je oprávnený spracovávať osobné údaje, ku ktorým bol udelený súhlas s ich spracovaním, a to podľa odsúhlaseného účelu spracovania. Môže sa jednať o osobné aj citlivé údaje, vždy však také, ktoré ste ako subjekt údajov dobrovoľne poskytol. Osobné údaje je Správca oprávnený spracovávať ako manuálne, tak automatizovane.

Účel spracovania Vašich osobných údajov

Súhlasím s tým, že osobné údaje budú zhromažďované a spracovávané výhradne pre účely:

 • evidencie mojej osoby ako potenciálneho záujemcu o účasť vo výberovom konaní na pozíciu zamestnanca;
 • uzavretie obchodného vzťahu s mojou osobou;
 • zasielanie obchodných oznámení (napr. informácie o školeniach či časopise, o aktivitách Cleverlance a pod.) prostredníctvom elektronických prostriedkov, podľa zákona č. 22/2004 Z.z., o elektronickom obchode a o zmene a doplnení ďalších zákonov;
 • ochrana oprávneného záujmu (ochrana práv a právom chránených záujmov Správca, napríklad identifikácia osôb v priestoroch recepcie Správca, identifikácia zákazníkov, ochrana siete proti poškodzujúcemu konanie alebo ochrana pred zneužitím webové stránky, zamestnancov, dodávateľov či zákazníkov) v súlade s pravidlami v oblasti podnikania alebo zmluvné povinnosti.

Správca prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie uvedeného účelu a spracovávať ich iba v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené.

Sumarizované údaje povoľujem použiť Správcovi pre použitie na štatistické účely, a to výhradne pre vnútornú potrebu Správca.

Beriem na vedomí, že odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré je Správca oprávnený spracovávať na základe iného právneho základu, ako je súhlas (tj. hlavne ak je spracovanie nevyhnutné pre výkon zmluvy, právnej povinnosti či z iných dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch).

Doba spracovania osobných údajov

Súhlasím s tým, že osobné údaje budú spracovávame a uchovávame po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu a zabezpečenie všetkých práv a povinností plynúcich z príslušného zmluvného vzťahu a ďalej po dobu, po ktorú je Správca povinný ako správcu osobných údajov osobné údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo na ktorú som Správcovia na spracovanie udelili súhlas. V ostatných prípadoch vyplýva doba spracovania z účelu spracovania, ktorému musí byť primeraná, alebo je daná právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

Účel spracovania Doba uchovania
Plnenie zmluvy a súvisiacich právnych povinnostípo dobu trvania zmluvného vzťahu a po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, prípadne po dobu stanovenú príslušným právnym predpisom
Evidencia osoby ako potenciálneho záujemcu o účasť vo výberovom konaní na pozíciu zamestnanca po dobu trvania súhlasu so spracovaním osobných údajov, do odvolania súhlasu so spracovaním, najdlhšie však 10 rokov
Zasielanie obchodných oznámení a ponuka služieb a produktov po dobu trvania súhlasu so spracovaním osobných údajov, do odvolania súhlasu so spracovaním, prípadne v súlade s osobitnými právnymi predpismi
Ochrana oprávneného záujmu správcov alebo tretích osôb maximálne po dobu 10 rokov od doby počiatku spracovania údajov, iba ak osobitné právne predpisy inak, alebo ak v odôvodnenom prípade nevznikne potreba uchovávať údaje dlhšie v súvislosti s konkrétnym prípadom

Vaše práva, ako subjektov údajov

Osoba, ktorej osobné údaje sú spracovávané (napr. záujemcov o zamestnanie u Správca), ako subjekt údajov, má v súvislosti so spracovaním osobných údajov práva vyplývajúce z právnych predpisov, a ktorá môže kedykoľvek uplatniť. Ide o právo

i. na prístup k osobným údajom,
ii. na opravu nepresných a doplnenie neúplných osobných údajov,
iii. vziať späť svoj súhlas so spracovaním,
iv. na vymazanie osobných údajov, ak nie sú už osobné údaje potrebné pre účely, na ktoré boli spracované, alebo ak sa zistí, že boli spracovávané protiprávne,
v. na obmedzenie spracovanie osobných údajov,
vi. na prenosnosť údajov,
vii. právo na námietku, po ktorej spracovaní osobných údajov bude ukončené, nepreukáže -li sa, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, najmä ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov, a
viii. právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, čo je orgán , ktorý na ochranu súkromia a osobných údajov dohliada.

 • Právo na prístup k osobným údajom: Ak chcete vedieť, či Správca spracováva osobné údaje, máte právo získať informácie o tom, či sú Vaše osobné údaje spracúvajú, a ak tomu tak je, máte tiež právo k Vašim osobným údajom získať prístup.
 • Právo na opravu nepresných a doplnenie neúplných osobných údajov: V prípade, že si myslíte, že o Vás Správca spracováva nepresné či neúplné osobné údaje, máte právo požadovať ich opravu a doplnenie. Správca vykoná opravu či doplnenie údajov bez zbytočného odkladu, vždy však s ohľadom na technické možnosti.
 • Právo vziať späť svoj súhlas so spracovaním: Súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý udelil subjekt údajov Správcovi možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu na e-mailovú adresu Správca: job@cleverlance.com, písomne, zaslaním listu na adresu sídla Správca, alebo vyplnením formulára na https://souhlasy.cleverlance.com/clvagree/unsubscribe.
 • Právo na výmaz: V prípade, že požiadate o výmaz, Správca vymaže Vaše osobné údaje, ak (i) už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (ii) spracovanie je protiprávne, (iii) vznesiete námietky proti spracovanie a neexistujú žiadne prevažujúcou oprávnené dôvody pre spracovanie Vašich osobných údajov, alebo (iv) odpadla zákonná povinnosť na spracovanie ustanovené právom Európskej únie alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi.
 • Právo na obmedzenie spracovanie osobných údajov: V prípade, že požiadate o obmedzení spracovania, Správca osobné údaje zneprístupní, dočasne odstráni či uchováva alebo vykonajú iné úkony spracovania, ktoré budú potrebné pre riadny výkon uplatneného práva.
 • Právo na prenosnosť údajov: V prípade, že chcete, aby Správca osobné údaje, ktoré o Vás v elektronickej forme spracováva na základe zmluvy alebo súhlasu, a ktoré ste jej poskytol (a), odovzdali tretiemu subjektu, môžete využiť svoje právo na prenosnosť údajov . V prípade, že by výkonom tohto práva boli nepriaznivo ovplyvnené práva a slobody iných osôb, Správca nebude môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
 • Právo namietať: Právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sú spracovávané na účely plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo na účely ochrany oprávnených záujmov Správca. V prípade, že Správca nepreukáže, že existuje závažný oprávnený dôvod pre spracovanie, ktorý prevažuje nad záujmom alebo právami a slobodami zákazníka, spracovanie na základe námietky, ukončí bez zbytočného odkladu.

V prípade opakovaných či zjavne neopodstatnených žiadostí o uplatnenie uvedených práv sme oprávnení za realizáciu daného práva účtovať primeraný poplatok, prípadne jeho realizáciu odmietneme. O takomto postupe Vás budeme informovať.

Sprístupnenie osobných údajov

Správca Vaše osobné údaje sprístupnia iba oprávneným pracovníkom a spolupracujúcim osobám alebo jednotlivým spracovateľom osobných údajov zmluvne dohodnutých so Správcom, prípadne ďalším spracovateľom, vždy však iba v miere potrebnej na naplnenie jednotlivých účelov spracovania a na základe zodpovedajúceho právneho titulu pre spracovanie osobných údajov. Správca je tiež v zákonom stanovených prípadoch oprávnený, resp. povinný niektoré osobné údaje odovzdať na základe platných právnych predpisov napríklad orgánom činným v trestnom konaní či ďalším orgánom verejnej moci.

UPOZORNENIE: S ohľadom na špecifický charakter niektorých činností Správca (činnosť bankovom sektore, TELCO a v rámci bezpečnosti dát) môže byť výkon niektorých práv dotknutých osôb výrazne obmedzený (najmä pre prípady výroby osobných údajov týkajúcich sa konkrétnych projektov).

Osobné údaje tretích osôb

Osobné údaje tretích osôb, ktorými sa rozumejú osobné údaje pracovníkov, dodávateľov či klientov zákazníkov a ďalších fyzických osôb, popr. iné údaje tretích osôb, ktoré od Vás Správca dostane, budú spracované v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Tieto osobné údaje použije Správca na účely uvedené v súhlasu so spracovaním osobných údajov. Správca bude spracovávať osobné údaje tretích osôb po dobu trvania tohto súhlasu, zmluvného vzťahu a ďalej po dobu stanovenú osobitnými právnymi predpismi, ak sú také. Po dlhšiu dobu budú potom uchovávajú, ak vznikne v odôvodnenom prípade potreba uchovávať údaje v súvislosti s konkrétnym prípadom.

Ďalšie informácie v súvislosti so spracovaním osobných údajov poskytuje osoba poverená komunikáciou vo veci ochrany osobných údajov na e-mailovej adrese gdpr@cleverlance.com. V prípade realizácie práv sa môžete obrátiť so svojou požiadavkou písomne na adresu sídla Správca alebo e-mailom na job@cleverlance.com. Správca si vyhradzuje právo primeraným spôsobom overiť identitu subjektu údajov uplatňujúceho vyššie uvedené práva.